Dzisiaj jest...

20 Kwietnia 2014
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Amalia,
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Florencjusz,
Florenty, Nawoj,
Sulpicjusz, Szymon,
Teodor
Do końca roku zostało 256 dni.
?wi?to Zdrowej ?ywno?ci
Redaktor: Ma?gorzata Trawi?ska   
14.04.2014.

12 uczniów uczestnicz?cych w projekcie "?wiczenie czyni mistrza" w ramach Dni Otwartych przygotowa?o stoisko z potrawami ze zdrowej ?ywno?ci. Na stole znalaz?y si? sa?atki, koktajle owocowe i warzywne i pyszny mix owoców. Ju? niebawem uczniowie wyjad? na praktyki do Niemiec.

 
DZIE? otwarty w WECIE
Redaktor: Ma?gorzata Trawi?ska   
14.04.2014.

Dzie? Otwarty w Wecie nale?y zaliczy? do wyj?tkowo udanych. 11 kwietnia 2014 roku ZSWiO Nr 7 odwiedzili gimnazjali?ci z 15 szkó?, m.in. z Pi?tnicy, Wizny, Czy?ewa, Klukowa oraz ?om?y?skich placówek. Zaprezentowali?my kierunki kszta?cenia, które od wielu lat ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem: technik weterynarii, technik technologii ?ywno?ci, technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu.

Najwi?kszym zainteresowaniem cieszy? si? kierunek kszta?c?cy techników ?ywienia i us?ug gastronomicznych. Uczniowie zaprezentowali pokaz musztry kelnerskiej oraz carvingu, czyli rze?bienia warzyw i owoców. W ramach tego kierunku zaaran?owano ?wi?teczne sto?y i sporz?dzono ró?ne potrawy, którymi cz?stowano gimnazjalistów. Znów zachwyci? zespó? taneczny z Wety. Uwag? przyci?ga?y pokazy umiej?tno?ci cz?onków szkolnego PCK oraz piel?gnacja psów przez groomersów, czyli psich stylistów.

Novum w naszej szkole w nast?pnym roku szkolnym b?d? 3 kierunki kszta?cenia: liceum o profilu dziennikarskim, technikum turystyki wiejskiej oraz technikum przetwórstwa mleczarskiego. Ch?tnych zapraszamy.

Przy okazji Dni Otwartych w Wecie odby?o si? równie? ?wi?to Zdrowej ?ywno?ci w ramach projektu „?wiczenie czyni mistrza”. 12 uczniów kszta?c?cych si? na kierunku technik ?ywienia i us?ug gastronomicznych przygotowa?o potrawy dla dbaj?cych o zdrowie.

Rekrutacja do szkó? ?rednich rozpoczyna si? niebawem. Dokumenty do szko?y dost?pne s? w sekretariacie szko?y i na stronie internetowej w zak?adce REKRUTACJA. Tam te? mo?ecie obejrze? film promuj?cy Wet?.

Zapraszamy do obejrzenia zdj??

Tekst i zdj?cia: Magda Budziszewska

 
Sukces Krzysztofa Gorzocha- ucznia klasy IIId
Redaktor: Ma?gorzata Trawi?ska   
14.04.2014.

9 kwietnia w II Liceum Ogólnokszta?c?cym odby? si? fina? Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Ucze? naszej szko?y Krzysztof Gorzoch z III D zaj?? V miejsce i jednocze?nie awansowa? do fina?u.

W konkursie wzi??o udzia? 93 uczestników z ca?ej diecezji. Wet? reprezentowali tak?e: Krzysztof Wróblewski, Justyna Mas?owska, Justyna Mejcher.

10 kwietnia w supermarkecie Stokrotka odby?a si? akcja charytatywna maj?ca na celu pomoc potrzebuj?cym. Uczniowie z klas II i III pakowali zakupy za drobny datek do puszek. W akcji wzi??y udzia?: ?aneta Mleczek, Alicja Chli?ska, Katarzyna Rutkowska, Magdalena Wyrwas, Martyna Górska, Patrycja Kozikowska. Nad przebiegiem akcji czuwa? p. Lech ?leszy?ski.

 
Wielkanocny Jarmark Rozmaito?ci
Redaktor: Ma?gorzata Trawi?ska   
11.04.2014.

Ju? w najbli?sz? sobot?, 12 kwietnia 2014 r., w godz. 10:00 – 16:00 na Starym Rynku w ?om?y odb?dzie si? pierwszy w tym roku w naszym mie?cie Jarmark Rozmaito?ci. Jego ide? jest prezentowanie w?asnych wyrobów, metod produkcji oraz ich sprzeda?. W Jarmarku b?dzie uczestniczy?o oko?o 60 producentów przetworzonych produktów rolno-spo?ywczych pochodzenia naturalnego, artystów, rzemie?lników, kolekcjonerów sztuki, antyków, militariów i ró?nego rodzaju staroci, producentów bi?uterii i r?kodzielnictwa. Tegoroczna edycja Jarmarków b?dzie mia?a form? rozbudowan? równie? o „pchli targ” oraz wyst?py artystyczne.

Tegoroczna edycja Jarmarku Rozmaito?ci odbywa? si? b?dzie w ka?d? drug? sobot? miesi?ca w godzinach 10.00 – 16.00 na Starym Rynku w ?om?y. Kolejne odb?d? si?: 10 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 13 wrze?nia oraz 11 pa?dziernika.

Informacje pochodz? ze strony www.lomza.pl

 
DZIE? OTWARTY W WECIE
Redaktor: Ma?gorzata Trawi?ska   
08.04.2014.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 379
Copyright 2014 Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.